Vodka Kalasy Kazakhskaya step

Alcohol content 40%

Volume - 0,5L

To the list of all the vodka

Vodka Kalasy Kazakhskaya step